Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van Ingénio zijn van toepassing op alle leveringen van goederen, prestaties en diensten van Ingénio aan haar klanten.


1. Offertes
a. Overeenkomsten met Ingénio komen tot stand op basis van de offerte en de algemene voorwaarden van Ingénio. Overeenkomsten worden slechts bindend na een schriftelijke bevestiging. Elke offerte die opgesteld wordt is geldig gedurende 7 dagen of langer indien vermeld
b. Onvoorziene kosten die niet in de offerte voorzien zijn worden door Ingénio tijdig aan de klant gemeld.
c. Mondelinge offertes en mondelinge overeenkomsten worden slechts bindend na een schriftelijke bevestiging. Elke offerte die opgesteld wordt is geldig gedurende 7 dagen of langer indien vermeld.
d. Milieutaksen:
Bebat: voor leveringen binnen België moeten we een wettige verwijderingsbijdrage op batterijen aanrekenen van 0,075 eur per geleverde batterij. Dit bedrag wordt doorgestort aan vzw Bebat en wordt apart op de factuur en offerte vermeldt. Info op bebat.be
Recupel: voor leveringen binnen België moeten wij een wettelijke recyclagebijdrage heffen op elektronische toestellen. Dit bedrag wordt doorgestort aan Recupel en wordt apart op de factuur en offerte vermeldt. Info op recupel.be.

2. Stalen

U kan via Ingénio stalen voor producten aanvragen. We zullen deze kosteloos aan u opsturen. Indien hier later geen bestelling uit volgt,
zullen de stalen gefactureerd worden.


3. Bestelling
a. Een bestelling is definitief na de ondertekening van de offerte en de algemene voorwaarden met vermelding van de datum.
b. Bestanden/logo: deze moeten aangeleverd worden in een gevectoriseerd eps bestand bij voorkeur met info over fonts en pantone®-kleuren zodat we een goede kwaliteit kunnen aanbieden.
c. Drukproef: vooraleer de bestelling te plaatsen ontvangt u een drukproef die u ter goedkeuring ondertekent
We doen ons best de juiste aantallen te leveren. Omwille van drukprocedures kan het zijn dat er per bestelling een meer- minderlevering van 10% mogelijk is. De klant aanvaardt de meer- of min prijs hieraan verbonden.
d. De leverings- en uitvoeringstermijnen worden aangeduid op de offerte zijn indicatief tenzij anders vermeld. De klant kan geen aanspraak op schadevergoeding tegen Ingénio indienen als de levering of uitvoering niet binnen de vermelde termijn geschiedt, ook niet bij heirkracht* In sommige gevallen heeft Ingénio het recht om de bestellingen of opdrachten volledig of gedeeltelijk te annuleren of de uitvoering ervan uit te stellen.

* algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze leveranciers, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemieën, brand, enz.

 

4. Leveringen

a. Bij levering van goederen, diensten of prestaties dienen deze door de klant gecontroleerd te worden indien deze een gebrek vertonen moet dit bij ontvangst en per e-mail bevestigd indien het diensten en prestaties betreft en binnen de 3 dagen indien het goederen betreft per mail of aangetekend.

b. Bij gebreke aan protest volgens hoger omschreven modaliteiten zijn goederen , diensten of prestaties door de klant aanvaardt.

c. Ingénio kan beroep doen op onderaannemers.

5. Betalingsvoorwaarden

a. Er is een voorschot van 50 % betaalbaar bij bestelling tenzij anders vermeld op de offerte.

b. Alle facturen zijn strikt contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen

c. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 75,00 euro (excl. btw) wet 2.8.2002

d. De betaalde voorschotten blijven door ons verworven ten titel van schadevergoeding. We zijn even wel gerechtigd een hogere schadevergoeding te vorderen indien een hogere schade geleden wordt.

e. Alle betwistingen omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de contracten vallen onder toepassing van De Belgische Wetten en onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen of in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton van Zandhoven
GDPR - Privacyverklaring Ingénio

 

Ingénio hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit privacybeleid, van de website van Ingénio en de bedrijven die geassocieerd worden met INGÉNIO, geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

 

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de website van INGÉNIO of via een ander kanaal van INGÉNIO en is in lijn met de nieuwe Europese GDPR wetgeving rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

U dient zich ervan bewust te zijn dat INGÉNIO niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. INGÉNIO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Gebruik van verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden door INGÉNIO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  1. Het gebruik van onze diensten.
  2. Communicatie

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u de volgende persoonsgegevens vragen; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. De gegevens worden gebruikt om de dienst op een correcte manier te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van INGÉNIO of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

 

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. De persoonsgegevens die we kunnen opvragen zijn; naam, voornaam, telefoon, adres, taal en e-mailadres. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van INGÉNIO of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, voor het gebruik van onze diensten en communicatie, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

We kunnen de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. In sommige gevallen kan de informatie intern worden gedeeld, onze werknemers zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

INGÉNIO geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal INGÉNIO de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Persoonsgegevens en de bescherming

INGÉNIO bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode.

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan dit privacy statement staan onze contactgegevens. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door INGÉNIO te laten overdragen aan

uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren

voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

INGÉNIO streeft ernaar om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Dit gebeurt zowel door technische als organisationele maatregelen, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens INGÉNIO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Recht van aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de privacy wetgeving, kan u steeds uw gegevens kosteloos laten aanpassen/ verwijderen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

U vindt ook onderaan iedere mailing de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden van de nieuwsbrief.

Vragen en Feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen:

 

INGÉNIO
brigitte@ingenio-marketing.be

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. www.privacycommission.be/nl

Wijzigen van deze privacyverklaring

INGÉNIO houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

 

De pagina is voor het laatst aangepast op INGÉNIO 28/04/2021

't Sween 17 - 2160 Wommelgem   

                       

brigitte@ingenio-marketing.be                            

                             

+32 - 0477 50 00 80                                           


BE0653.981.918  


GDPR - algemene voorwaarden Ingénio

Copyright © All Rights Reserved